Sodelovanje

Sodelovanje s starši je nujen pogoj za povezavo družine z vrtcem – v korist otroka.
Skupaj z vami si želimo, da se bo otrok pri nas počutil dobro, da bi vrtec sprejel in da bi rad prihajal k nam. Z vami želimo vzpostaviti sodelovanje, ki bo temeljilo na zaupanju.
Naše sodelovanje se bo izvajalo preko roditeljskih sestankov (skupnih in oddelčnih), preko govorilnih ur in preko organiziranih skupnih popoldanskih druženjih.

Svet staršev

Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojni funkciji družine in vrtca čim bolj prepletata in povezujeta.

Program sodelovanja s starši načrtujemo v skladu z načeli, ki so opredeljena v Kurikulumu za vrtce.
Svet staršev v vrtcu se oblikuje zaradi organiziranega uresničevanja interesov in potreb staršev na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Naloge sveta staršev:

 • predlaga obogatitvene programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja  o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnika  v Svet OŠ Veržej,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

ČLANI SVETA STARŠEV SO:

Rdeča igralnica: Sabina Trstenjak 
Zelena igralnica: Marinka Zavratnik
Rumena igralnica: Nina Sever
Oranžna igralnica: Tadej Rubin
 
Predsednica Sveta staršev: Nina Sever
Predstavnik staršev v Svetu zavoda OŠ Veržej: Kristjan Belak
Z

Obveznosti staršev do vrtca

 • upoštevajo poslovni čas vrtca,
 • ob vstopu otroka v vrtec oddajo potrdilo o zdravniškem pregledu otroka,
 • opozorijo na posebnosti otrokovega zdravstvenega stanja, če te niso razvidne iz zdravniške dokumentacije,
 • otroku na poti v vrtec in iz njega zagotovijo spremstvo z  odraslo osebo, oz. osebo, ki je stara najmanj 12 let – za tako spremstvo zagotovijo vzgojiteljici pisno potrdilo,
 • posredujejo natančne podatke,
 • bolnega otroka ne pripeljejo v vrtec,
 • s pisno izjavo soglašajo prevoz otrok z javnimi sredstvi,
 • s pisno izjavo dovoljujejo fotografiranje, snemanje in likovne izdelke za potrebe vrtca, promocijo vrtca oz. v izobraževalne namene,
 • vzgojiteljici javijo izostanek otroka,
 • če je le možno, svojega otroka nezgodno zavarujejo,
 • s svojim ravnanjem, vedenjem in delom prispevajo k kvaliteti programa in k ugledu vrtca,
 • redno plačujejo ceno programa na osnovi pravilnika o plačilih vrtca,
 • o medsebojnih obveznostih staršev in vrtca se ob vpisu otroka v vrtec oziroma ob njegovem vpisu v novo šolsko leto sklene pisna pogodba,
 • upoštevajo prometne znake in pravila v okolici vrtca.

Pravice staršev in otrok

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno pripadnost, veroizpoved, narodnost, telesni in duševni razvoj.

Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.

Uresničevanje zahtev po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu.

Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

Starši imajo pravico do:

obveščenosti o programu vrtca in aktivnega sodelovanja v njem; pri tem pa morajo upoštevati meje svojega odločanja, da ne posegajo v strokovno avtonomnost vrtca;

 • postopnega uvajanja otroka v vrtec, tako da so določen čas skupaj z njim v skupini;
 • zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov ter zaupnih informacij o otroku in družini;
 • strokovne pomoči pri vzgoji otroka, ki zajema seznanjanje s spoznanji stroke o predšolskem otroku in osveščanje o pomenu ustreznega
 • vzgojnega ravnanja ter obveščenosti o razvoju in dosežkih otroka.

Otrok ima pravico do:

 • do srečnega, zadovoljnega in zdravega otroštva,
 • do ljubezni, topline, varnosti,  razumevanja,
 • do igre, pestrejše ponudbe dejavnosti, preko katerih razvija svoje sposobnosti
 • do individualnosti, drugačnosti, zasebnosti.

Torej ima pravico: BITI OTROK V VSEJ SVOJI ENKRATNOSTI IN NEPONOVLJIVOSTI.

 

n

Obrazci za starše

l

Vpis otrok v vrtec

Vsako šolsko leto, ki se začne s 1. septembrom. Vpis v vrtec bo v mesecu marcu. Na podlagi tega evidenčnega vpisa načrtujemo oddelke in potrebno število zaposlenih. Starši lahko vpišete otroka med letom na prosta mesta v posameznih oddelkih.

Starši ob vpisu izpolnijo VPISNI LIST, ki ga dobijo v vrtcu ali na naši spletni strani.

Do vstopa otroka v vrtec starši oddate vzgojiteljici zdravniško potrdilo za otroka, ki ga izda njegov pediater.

Ob sprejemu otroka v vrtec, starši dobite v podpis pogodbo o vključitvi otroka v vrtec, katero podpisano vrnete z datumom določenim v pogodbi. Če po tem datumu ne boste otroka vključili v vrtec, se smatra, da odstopate od pogodbe.

Otroka vpisujete in izpisujete pri vodji vrtca.

Vlogo za znižano plačilo vrtca najdete na  spletni strani vrtca ali  na strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter jo oddate Centru za socialno delo Ljutomer.

V uvajalnem obdobju  se bodo starši in otroci – novinci  seznanili z različnimi  dejavnostmi , ki potekajo v vrtcu tekom dneva, spoznavali  bodo vrtec, otroško igrišče, igralnice s spremljajočimi prostori, igrače, otroke in strokovno osebje.

VPISNI LIST 2024/25

Dostopnost