Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej

Svet staršev

Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojni funkciji družine in vrtca čim bolj prepletata in povezujeta.

Program sodelovanja s starši načrtujemo v skladu z načeli, ki so opredeljena v Kurikulumu za vrtce.
Svet staršev v vrtcu se oblikuje zaradi organiziranega uresničevanja interesov in potreb staršev na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

NALOGE  SVETA  STARŠEV:

  • predlaga obogatitvene programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja  o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnika  v Svet OŠ Veržej,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

ČLANI SVETA STARŠEV SO:

ODDELEK: IME IN PRIIMEK STARŠA:
»MALČKI« Boštjan Puhar
Srednja skupina Marko Peterka
Starejša skupina Sabina Kovačič
PREDSTAVNIK  STARŠEV V  SVETU OŠ VERŽEJ Sabina Kovačič

 

 

Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vrtca Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v vrtcu. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Vrtec pri OŠ Veržej
Puščenjakova 8
9241 Veržej

Mobitel: 051 600 980
Fax: 02 587 16 54
e-pošta: vrtec.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vrtec-verzej.si/

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.