Osnovna šola Veržej Vrtec Veržej Vzgojni dom Veržej
Vrtec Veržej - Za starše - Obveznosti staršev

Obveznosti staršev

Obveznosti staršev do vrtca:

 • upoštevajo poslovni čas vrtca,
 • ob vstopu otroka v vrtec oddajo potrdilo o zdravniškem pregledu otroka,
 • opozorijo na posebnosti otrokovega zdravstvenega stanja, če te niso razvidne iz zdravniške dokumentacije,
 • otroku na poti v vrtec in iz njega zagotovijo spremstvo z  odraslo osebo, oz. osebo, ki je stara najmanj 12 let – za tako spremstvo zagotovijo vzgojiteljici pisno potrdilo,
 • posredujejo natančne podatke,
 • bolnega otroka ne pripeljejo v vrtec,
 • s pisno izjavo soglašajo prevoz otrok z javnimi sredstvi,
 • s pisno izjavo dovoljujejo fotografiranje, snemanje in likovne izdelke za potrebe vrtca, promocijo vrtca oz. v izobraževalne namene,
 • vzgojiteljici javijo izostanek otroka,
 • če je le možno, svojega otroka nezgodno zavarujejo,
 • s svojim ravnanjem, vedenjem in delom prispevajo k kvaliteti programa in k ugledu vrtca,
 • redno plačujejo ceno programa na osnovi pravilnika o plačilih vrtca,
 • o medsebojnih obveznostih staršev in vrtca se ob vpisu otroka v vrtec oziroma ob njegovem vpisu v novo šolsko leto sklene pisna pogodba,
 • upoštevajo prometne znake in pravila v okolici vrtca.

Pravice staršev in otrok

 Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj, ne glede na spol, socialno in kulturno pripadnost, veroizpoved, narodnost, telesni in duševni razvoj.

Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.

Uresničevanje zahtev po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu.

Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

Starši imajo pravico do:

obveščenosti o programu vrtca in aktivnega sodelovanja v njem; pri tem pa morajo upoštevati meje svojega odločanja, da ne posegajo v strokovno avtonomnost vrtca;

 • postopnega uvajanja otroka v vrtec, tako da so določen čas skupaj z njim v skupini;
 • zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov ter zaupnih informacij o otroku in družini;
 • strokovne pomoči pri vzgoji otroka, ki zajema seznanjanje s spoznanji stroke o predšolskem otroku in osveščanje o pomenu ustreznega
 • vzgojnega ravnanja ter obveščenosti o razvoju in dosežkih otroka.

OTROK IMA PRAVICO

 • do srečnega, zadovoljnega in zdravega otroštva,
 • do ljubezni, topline, varnosti,  razumevanja,
 • do igre, pestrejše ponudbe dejavnosti, preko katerih razvija svoje sposobnosti
 • do individualnosti, drugačnosti, zasebnosti.

Torej ima pravico: BITI OTROK V VSEJ SVOJI ENKRATNOSTI IN NEPONOVLJIVOSTI.

Podatki in slike na spletni strani so izključna last Vrtca Veržej, avtorjev in upodobljenih ali imenovanih oseb. Arhiv se izdeluje za potrebe dokumentiranja življenja in dela v vrtcu. Slike in druga gradiva se lahko pregleduje, ne sme pa se jih obdelovati, posredovati, kopirati ali objavljati brez soglasja upodobljenih ali imenovanih. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.

Kontaktni podatki:

Vrtec pri OŠ Veržej
Puščenjakova 8
9241 Veržej

Mobitel: 051 600 980
Fax: 02 587 16 54
e-pošta: vrtec.verzej@guest.arnes.si
e-naslov: http://www.vrtec-verzej.si/

Izdelava spletne strani:

Sašo Hladen
Stran poganja Wordpress.